Nâng cao nhậnthức của cán bộ, công chức, viên chức trong Văn phòng UBND Thành phố về vaitrò, tầm quan trọng việc quản lý, bảo quản văn bản, giấy tờ, tài liệu lưu trữ.Ngày 11/01/2016, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thịnh Thành kýban hành Kế hoạch số 02/KH-UBND về kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2016.