Ngày 28/7/2014, Chánh Văn phòng  UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thịnh Thành ký ban hành Quyết định số 224/QĐ-VP về ban hành Quy chế về công tác văn thư và lưu trữ của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội