(Website Văn Phòng) - Ngày 29/4/2020, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Quyết định số 96/QĐ-VP về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố thuộc Văn phòng UBND Thành phố.
Theo Quyết định, thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố thuộc Văn phòng UBND Thành phố năm 2020 gồm Chủ tịch Hội đồng: ông Lê Tự Lực, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố; Phó Chủ tịch Hội đồng: ông Hoàng Văn Bằng, Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố, ông Nguyễn Hải Phong, Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức; Ủy viên: ông Lại Hoài Nam, Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ, bà Nguyễn Minh Nguyệt, Phó Giám đốc Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố.
Hội đồng tuyển dụng viên chức được sử dụng con dấu và phương tiện cơ sở vật chất của Văn phòng UBND Thành phố trong kỳ xét tuyển viên chức và sẽ tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.