(Website Văn Phòng) - Ngày 09/12/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 7019/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác giúp việc Tổ chuyên gia của Thành phố để nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù của UBND Thành phố, hoàn thiện Đề án về Cải tạo, xây dựng mới các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo Quyết định, thành lập Tổ công tác giúp việc Tổ chuyên gia của Thành phố để nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù của UBND Thành phố, hoàn thiện Đề án về Cải tạo, xây dựng mới các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm Tổ trưởng: ông Nguyễn Chí Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Tổ phó: ông Vương Duy Dũng, Trưởng phòng Thông tin - Thống kê, Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), ông Bùi Tiến Thành, Trưởng phòng Phát triển đô thị, Sở Xây dựng, ông Nguyễn Hoàng Quân, Phó Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Sở Quy hoạch Kiến trúc và 14 thành viên.
Tổ công tác giúp việc Tổ chuyên gia có nhiệm vụ nghiên cứu các quy định hiện hành của pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để tham mưu, đề xuất với Tổ chuyên gia trong quá trình xây dựng, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố, hoàn thiện Đề án về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư trên địa bàn Thành phố do Sở Xây dựng đề xuất.
Tổ công tác giúp việc Tổ chuyên gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; kinh phí hoạt động theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.