(Website Văn Phòng) - Ngày 15/5/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Kế hoạch số 100/KH-UBND về việc triển khai mô hình chỉ đạo điểm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội năm 2020.
Theo đó, Kế hoạch nhằm mục đích triển khai một số nội dung, hoạt động thuộc Kế hoạch khung chỉ đạo điểm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (gọi tắt là chương trình OCOP) trên địa bàn thành phố Hà Nội theo định hướng của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chương trình OCOP Thành phố) chủ trì, phối hợp các sở, ngành, đơn vị liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch Triển khai mô hình chỉ đạo điểm Chương trình Mỗi xã một sản phẩm thành phố Hà Nội năm 2020 theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, không trùng lặp, đúng đối tượng, mục tiêu, kết quả đề ra.