(Website Văn phòng) - Theo đó, ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Văn phòng UBND thành phố Hà Nội. Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức, Trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Văn phòng và các cơ quan, đơn vị có giao dịch thủ tục hành chính với Văn phòng UBND Thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.