Ngày 06/5/2016, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2188/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi trung học phổ thông quốc gia thành phố Hà Nội năm 2016.