(Website Văn phòng) - Ngày 29/8/2019, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Ngô Văn Quý đã ký ban hành Quyết định số 4678/QĐ-UBND về việc phê duyệt nội dung văn kiện Dự án "Đào tạo ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc tại huyện Thanh Trì và huyện Chương Mỹ" do Quỹ Abilis/Phần Lan tài trợ cho Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội.
Theo Quyết định, việc dạy ngôn ngữ ký hiệu cho người điếc và người nhà của người điếc để giúp người điếc và gia đình có thể giao tiếp nhiều hơn và chia sẻ được tâm tư, suy nghĩ ở mức cơ bản. Mở rộng đội ngũ giảng dạy ngôn ngữ ký hiệu trong tương lai để giúp thêm nhiều người điếc ở các huyện ngoại thành Hà Nội và các tỉnh, thành khác học được ngôn ngữ và ký hiệu giúp ích cho cuộc sống của họ. Dự án có tổng giá trị 3.736 Euro (ba nghìn, bảy trăm ba mươi sáu Euro), tương đương 99.000.000 VNĐ (chín mươi chín triệu đồng Việt Nam).
Trách nhiệm Hội Người khuyết tật thành phố Hà Nội thực hiện dự án đảm bảo hiệu quả, đúng đối tượng, đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, tuân thủ các quy định pháp luật và Thành phố về quản lý viện trợ phi Chính phủ nước ngoài và các quy định liên quan. Làm thủ tục xác nhận viện trợ theo quy định. Thực hiện báo cáo về tiếp nhận Dự án theo quy định, các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện./.