(Website Văn Phòng) - Ngày 09/12/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND về việc điều tra xã hội học xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 đối với các sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hà Nội.
Theo đó, mục đích kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, sự tham gia của các ngành, các cấp, của người dân và doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả CCHC, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Thành phố; thu thập những thông tin, ý kiến đánh giá khách quan, toàn diện về công tác CCHC của các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn Hà Nội phục vụ xác định chỉ số CCHC trong nội bộ Thành phố năm 2019.
Yêu cầu của kế hoạch nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ theo Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 26/11/2019 của UBND Thành phố; thủ trưởng các đơn vị được điều tra XHH chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm túc các phương án, kế hoạch điều tra XHH được Thành phố phê duyệt, bố trí cán bộ, cơ sở vật chất cần thiết phục vụ hoạt động điều tra XHH bảo đảm chất lượng và tiến độ.
Giao Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội triển khai Kế hoạch điều tra xã hội học theo yêu cầu, tiến độ đề ra; tổng hợp, phân tích dữ liệu điều tra XHH, xây dựng các báo cáo khảo sát, các báo cáo nghiên cứu, phân tích, đánh giá kết quả điều tra xã hội học của các cơ quan hành chính nhà nước Thành phố và đề xuất giải pháp cho những năm tiếp theo, báo cáo tổng hợp chung.
Các sở, cơ quan ngang sở và UBND các quận, huyện, thị xã phối hợp chặt chẽ với Viện Nghiên cứu phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội trong quá trình triển khai Kế hoạch này.