(Website Văn phòng) - Chánh Văn phòng UBND Thành phố Phạm Quí Tiên ký ban hành Quyết định số 316//QĐ-VP ngày 18/8/2016 về việc ban hành Quy chế làm việc của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội.

Theo Quy chế, Chánh Văn phòng là người đứng đầu cơ quan, lãnh đạo và điều hành mọi hoạt động của cơ quan Văn phòng, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Văn phòng.

Văn phòng và các đơn vị trực thuộc làm việc theo chế độ thủ trưởng, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ, cấp dưới phải tuân thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp trên; nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp, trao đổi thông tin, kỷ cương, đoàn kết và thống nhất trong thực thi công vụ.

Tuân thủ trình tự, thủ tục, thời gian giải quyết công việc theo quy định của pháp luật, chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra. Không ngừng thực hiện cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cho công tác điều hành, hoạt động nghiệp vụ đảm bảo công khai, minh bạch và hiệu quả./.

Hồ Lệ Thủy