(Website Văn phòng) - Chánh Văn phòng UBND Thành phố Phạm Quí Tiên ký ban hành Quyết định số 330/QĐ-VP ngày 30/8/2016 về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cơ quan.

Theo Quyết định, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Phạm Quí Tiên làm Chủ tịch Hội đồng; Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Phạm Chí Công làm Phó Chủ tịch Hội đồng; Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Nguyễn Ngọc Kỳ làm Phó Chủ tịch Hội đồng.

Các ủy viên gồm: Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố nguyễn Ngọc Sơn; Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Phạm Văn Chiến; Phó Chánh Văn phòng UBND Thành phố Trương Việt Dũng; Trưởng phòng Hành chính - Tổ chức Nguyễn Hải Phong; Phó Trưởng phòng Quản trị - Tài vụ, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban Nữ công cơ quan Nguyễn Thị Minh Yến; Phó Trưởng Phòng Hành chính - Tổ chức, Bí thư Đoàn TNCSHCM cơ quan Nguyễn Thanh Tùng làm ủy viên kiêm thư ký Hội đồng.

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cơ quan Văn phòng UBND Thành phố có nhiệm vụ: Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong cơ quan tổ chức các phong trào thi đua yêu nức, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, góp phần hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ của cơ quan; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá việc thực hiện công tác thi đua, khen thưởng của các đơn vị trong cơ quan; xét chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua các phong trào thi đua trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định hiện hành của Nhà nước và Thành phố./.

Dương Chín