(Website Văn phòng) - Ngày 18/10/2019, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Chỉ thị số 14/CT-UBND về việc triển khai Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng.
Chủ tịch UBND Thành phố chỉ thị Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã, các chủ đầu tư thực hiện rà soát, đề xuất hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật về đầu tư xây dựng; Đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước, tăng cường giám sát, phối hợp giữa các cơ quan nhà nước, nâng cao năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực đầu tư xây dựng; Tiếp tục cải cách TTHC và thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tăng cường ứng dụng CNTT, phối hợp, kết nối, chia sc thông tin giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực đầu tư xây dựng, đất đai, môi trường; Tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng; Nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ, năng lực chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đầu tư xây dựng; Đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đầu tư xây dựng; Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật về đầu tư xây dựng; Tăng cường công tác quản lý chất thải rắn xây dựng đảm bảo các quy định về môi trường./.