(Website Văn phòng) - Chiều ngày 14/6/2019, Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố phối hợp với Trung tâm Đào tạo công nghệ thông tin và truyền thông - Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức đào tạo, hướng dẫn theo hình thức trực tuyến cho các sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện và đơn vị trực thuộc Thành phố khai thác, sử dụng chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ.
Thực hiện Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 4565/VP-HCTC của UBND Thành phố ngày 22/5/2019; Với mục tiêu hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Thành phố tiếp tục thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có ký số chuyên dùng Chính phủ (không gửi văn bản giấy) trong Thành phố áp dụng kể từ ngày 15/6/2019.
Theo đó, các đơn vị được hướng dẫn các nội dung gồm: hướng dẫn cài đặt phần mềm ký số chuyên dùng; thực hiện ký số văn bản điện tử trên các văn bản phát hành đã số hóa. Thông qua buổi tập huấn giúp các đơn vị nắm được quy định ký số theo quy định tại Thông tư số 01/2019/TT-BNV ngày 24/01/2019 và kỹ thuật ký số văn bản điện tử với chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong gửi, nhận văn bản điện tử Thành phố.
Các văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng của Chính phủ được thực hiện gửi theo chuẩn kết nối gửi, nhận văn bản điện tử theo hướng dẫn tại Công văn số 1719/VP-THCB ngày 01/3/2017 của Văn phòng UBND Thành phố có giá trị pháp lý tương đương văn bản giấy được quy định tại Điều 4 của Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ./.