(Website Văn Phòng) - Ngày 15/5/2020, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Sửu ký ban hành Quyết định số 2028/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.
Theo Quyết định, thành lập Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với giáo viên mầm non, tiểu học làm việc tại các cơ sở giáo dục công lập thuộc thành phố Hà Nội năm 2020.
Hội đồng xét thăng hạng giáo viên lên hạng III làm việc theo nguyên tắc tập thể, biểu quyết theo đa số và có nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 4, Điều 31 Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12/4/2012 của Chính phủ.