(Website Văn Phòng) - Ngày 20/11/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 6699/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị UDIC.
Theo Quyết định, kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị UDIC gồm Trưởng ban: ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban - Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố; Phó Trưởng ban: ông Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban Thường trực, ông Từ Hà, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị UDIC; Ủy viên gồm 15 đồng chí đại diện các đơn vị liên quan.
Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị UDIC thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 4 Điều 45 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ và các quy định có liên quan.
Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị UDIC tự giải thể khi hoàn thành công tác cổ phần hóa Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển hạ tầng đô thị UDIC.