Ngày 04/12/2015, Chánh Văn phòng UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thịnh Thành ký ban hành Hướng dẫn số 04/HD-ĐU về việc kiểm điểm tập thể, cá nhân Cấp ủy viên Đảng bộ và đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên năm 2015.