(Website Văn Phòng) - Ngày 29/4/2020, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Vũ Đăng Định ký ban hành Kế hoạch số 16/KH-VP về việc tổ chức xét tuyển viên chức làm việc tại Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố thuộc Văn phòng UBND Thành phố.
Theo đó, Kế hoạch nhằm mục đích tuyển dụng bổ sung vào đội ngũ viên chức công tác tại Trung tâm Tin học - Công báo Thành phố thuộc Văn phòng UBND Thành phố đảm bảo đủ số lượng, đúng cơ cấu, góp phần xây dựng đội ngũ viên chức có chuyên môn năng lực theo yêu cầu vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.
Văn phòng UBND Thành phố thông báo công khai nội dung Kế hoạch, chỉ tiêu xét tuyển theo quy định.