(Website Văn Phòng) - Ngày 06/12/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Thế Hùng ký ban hành Kế hoạch số 250/KH-UBND về việc triển khai Đề án "Xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh theo hướng phát triển vận tải đa phương thức, kết nối giữa các hình thức vận tải khác nhau, chú trọng áp dụng công nghệ thông tin để giảm thiểu chi phí vận tải tạo thuận lợi cho lưu thông, phân phối hàng hóa và dịch vụ của doanh nghiệp".
Theo đó, mục tiêu của kế hoạch nhằm tập trung chỉ đạo nhằm triển khai thực hiện hoàn thành mục tiêu của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 07/06/2019; thực hiện hoàn thành 05 mục tiêu cụ thể và tập trung triển khai các giải pháp chủ yếu của Đề án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
Nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch: quán triệt tới toàn thể các sở, ban, ngành, cơ quan đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao gắn với việc thực hiện Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 07/06/2019 của Thủ tướng Chính phủ; tuyên truyền tới các doanh nghiệp, người dân về chủ trương xây dựng thị trường vận tải cạnh tranh của Chính phủ để các doanh nghiệp chủ động có phương án kinh doanh, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao sức cạnh tranh, nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải, phát triển vận tải đa phương thức và chuỗi dịch vụ logistics; hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông trọng yếu có vai trò thúc đẩy phát triển vận tải và nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải; phát triển hài hòa, hợp lý các phương thức vận tải, vận tải đa phương thức và dịch vụ logistics; tạo thuận lợi cho vận tải quá cảnh, vận tải qua biên giới; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; nâng cao sức cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải; phát huy vai trò và hiệu quả của các hiệp hội chuyên ngành; tăng cường hợp tác quốc tế về giao thông vận tải; nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực; tăng cường công tác thanh tra kiểm tra đối với hoạt động vận tải của tất cả các lĩnh vực.
Giao Sở Giao thông Vận tải chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành và địa phương tham mưu UBND Thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 703/QĐ-TTg ngày 07/06/2019.
Các sở, ban, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp với Sở Giao thông Vận tải trong công tác triển khai thực hiện Kế hoạch.
UBND các quận, huyện, thị xã cử lực lượng chức năng phối hợp chặt chẽ với Công an Thành phố, Sở Giao thông Vận tải trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn; phối hợp với các sở, ngành chức năng và Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án phát triển vận tải đa phương thức.