(Website Văn phòng) Ngày 20/5/2016, Chánh Văn phòng UBND Thành phố Nguyễn Thịnh Thành ký ban hành Kế hoạch số 11/KH-VP về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng UBND thành phố Hà Nội năm 2016.

Theo đó, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Văn phòng UBND Thành phố được thực hiện trên tất cả các lĩnh vực theo quy định của Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, trong đó tập trung vào một số lĩnh vực, cụ thể:

Trong quản lý, sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước: Thiết kiệm 10% kinh phí chi thường xuyên trong nguồn cải cách tiền lương năm 2015, tiết iệm tối thiểu 12% trong chi hội nghị, hội thảo; cử cán bộ, công chức, viên chức đi công tác;

Trong quản lý, sử dụng vốn đầu tư xây dựng cơ bản từ ngân sách nhà nước: Thực hiện tiết kiệm từ chủ trương đầu tư; tiến hành rà soát, cắt giảm các dự án không nằm trong quy hoạch, kế hoạch;

Trong quản lý, sử dụng đất đai, trụ sở làm việc, tài sản công: Quản lý, sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả đất đai, trụ sở làm việc, tài sản công; kiểm soát chặt chẽ việc mua sắm, sử dụng tài sản, trang thiết bị làm việc, phương tiện đi lại tại cơ quan Văn phòng;

Trong quản lý, sử dụng lao động và thời gian lao động: Thực hiện nghiêm quy định của Chính phủ về tinh giản biên chế, quản lý chặt chẽ thời gian lao động; kiểm tra, giám sát chất lượng và đảm bảo hiệu quả công việc.


Dương Chín
Hồ Lệ Thủy