(Website Văn Phòng) - Ngày 14/5/2020, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 2017/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các cá nhân thuộc Công an Thành phố có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Theo Quyết định, tặng Bằng khen cho 06 cá nhân thuộc Công an thành phố Hà Nội đã có thành tích trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm.
Mức thưởng cho các cá nhân theo quy định tại Điều 73, Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.