(Website Văn Phòng) - Ngày 09/12/2019, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Quyết định số 7020/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ chuyên gia của Thành phố để nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù của UBND Thành phố, hoàn thiện Đề án về cải tạo, xây dựng mới các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Theo Quyết định, thành lập Tổ chuyên gia của Thành phố để nghiên cứu, hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù của UBND Thành phố, hoàn thiện Đề án về cải tạo, xây dựng mới các nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội, gồm Tổ trưởng: ông Lê Văn Dục - Giám đốc Sở Xây dựng; Tổ phó: ông Nguyễn Mạnh Khởi - Phó Cục trưởng Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng), ông Nguyễn Trọng Kỳ Anh - Phó Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc, ông Nguyễn Chí Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng và 14 thành viên.
Tổ chuyên gia có nhiệm vụ nghiên cứu các quy định hiện hành của pháp luật về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư để hoàn thiện các cơ chế, chính sách đặc thù của Thành phố, hoàn thiện Đề án về cải tạo, xây dựng lại các nhà chung cư trên địa bàn Thành phố do Sở Xây dựng đề xuất, báo cáo UBND Thành phố lấy ý kiến của HĐND Thành phố, báo cáo Thành ủy thông qua để trình Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận để triển khai thực hiện.
Tổ chuyên gia làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; kinh phí hoạt động theo quy định và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.