(Website Văn Phòng) - Ngày 20/11/2019, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Doãn Toản ký ban hành Quyết định số 6700/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất.
Theo Quyết định, kiện toàn Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất gồm Trưởng ban: ông Nguyễn Việt Hà, Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban - Thường trực Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp Thành phố; Phó Trưởng ban: ông Mai Xuân Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban Thường trực, ông Đỗ Ngọc Hoàng, Chủ tịch Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất; Ủy viên gồm 12 đồng chí đại diện các đơn vị liên quan.
Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất thực hiện quyền và trách nhiệm quy định tại Khoản 4 Điều 45 Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ và các quy định có liên quan.
Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất tự giải thể khi hoàn thành công tác cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Công viên Thống Nhất.