(Website Văn phòng) - Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý ký ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 08/11/2016 thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, các Sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thị xã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng nhiều hình thức phong phú, thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở tất cả các đơn vị thuộc ngành quản lý; xây dựng những điển hình tiên tiến, phù hợp đặc điểm hoạt động của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Thực hiện nghiêm Quy chế dân chủ ở cơ quan, công khai những nội dung phải công khai theo quy định, tạo sự đồng thuận và ý chí khắc phục khó khăn, hành động quyết liệt để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức, cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa người Hà Nội thanh lịch, văn minh.

Triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục cao đẳng, giáo dục nghề nghiệp, các bậc học phổ thông.